خانه / مقاله و تحقیق / بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
آموزش کسب درآمد از ساخت سایت

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی


بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

کاربر گرامی، شما می توانید فایل بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود منتقل می شوید .

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

بررسی-تطبیقی-کیفیت-حسابرسی-میان-سازمان-حسابرسی-و-موسسات-حسابرسی-عضو-جامعه-حسابداران-رسمیبررسی کامل تحقیق تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
دارای ۱۱۰ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: ۱۱۰ صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
فصل اول:کلیات تحقیق
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..۶ 
مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………8
تشریح و بیان موضوع   ……………………………………………………………………………………………….9
ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۰
اهداف اساسی از انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….۱۱
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۱۲
متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۱۲
روش تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق  …………………………………………….13
قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۱۳                                                                                             
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ……………………………………………………………………….۱۴                                                              
چارچوب فصول بعد ………………………………………………………………………………………………..۱۴      
                                                                             
فصل دوم:ادبیات تحقیق
بخش اول:حسابرسی و دستگاههای حسابرسی…………………………………………………………….۱۹                                                      
تعریف حساب………………………………………………………………………………………………………۱۹                                                                                      
نظریات اساسی دلایل تقاضا برای خدمات حسابرسی…………………………………………………..۲۰
نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………………….۲۱
نظریه اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….۲۲
نظریه بیمه ……………………………………………………………………………………………………………۲۴
تاریخچه حسابرسی در جهان…………………………………………………………………………………..۲۵
پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی …………………………………۲۸
حسابرسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………۳۱
سازمان حسابرسی ………………………………………………………………………………………………..۳۲
تشکیل جامعه حسابداران رسمی ……………………………………………………………………………..۳۳
خدمات تخصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و استفاده کنندگان آن …………۳۴
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ……………………………………………………۳۶
نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی …………………………………………………………………۳۶
استقلال حسابرس ………………………………………………………………………………………………….۳۷
بخش دوم :کیفیت حسابرسی …………………………………………………………………………………..۳۸
تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………………..۳۸
شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………۴۰
شاخص مدیریت سود …………………………………………………………………………………………….۴۰
شاخص کیفیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………۴۱
مدیریت سود …………………………………………………………………………………………………………۴۲
انگیزه های مدیریت سود …………………………………………………………………………………………۴۱
دیدگاه موافقان ………………………………………………………………………………………………………۴۵
دیدگاه مخالفان ……………………………………………………………………………………………………..۴۶
ابزار های مدیریت سود …………………………………………………………………………………………..۴۶
اشکال مدیریت سود ………………………………………………………………………………………………۴۷
بخش سوم :بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی
 و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی…………………………………………………۴۹
بخش چهارم:تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی )
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………..۵۱
تحقیقات انجام شده در داخل از کشور ………………………………………………………………………۵۴
فصل سوم: روش تحقیق 
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۶۰
رگرسیون پنل دیتا ………………………………………………………………………………………………….۶۰
فرض های کلاسیک امدل رگسیون خطی یاپانلی  ………………………………………………………61
اهداف اساسی از انجام تحقیق …………………………………………………………………………………۶۲
فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۶۳
قلمرو زمان،مکان،موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………..۶۴
متغیرها مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………۶۴
ارزش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………….۶۶
نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………۶۷
تعیین حجم نمونه مناسب…………………………………………………………………………………………۶۸
روش آزمون فرض تحقیق ………………………………………………………………………………………۶۹
فصل چهارم:تحلیل داده ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………..۷۱
نرمال بودن ……………………………………………………………………………………………………………۷۴
خطی بودن …………………………………………………………………………………………………………..۷۶
برآورد کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل جونز ………………………………………………………..۷۸
بررسی تأثیر اندازه و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی …………………………………۸۱
فصل پنجم:خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۹۲
مروری بر فصول گذشته ………………………………………………………………………………………..۹۲
محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………….۹۴
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………..۹۴
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………..۹۶
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………۹۷
  پیوست ……………………………………………………………………………………………………۱۰۱

چکیده:
ظهور موسسات خصوصی حسابرسی در کنار سازمان حسابرسی به عنوان متولی امور حسابرسی در کشور، همزمان با تشکیل جامعه حسابداران رسمی سبب شد تا خدمات حسابرسی از حالت انحصاری خارج گردد. پژوهش حاضر ارتباط میان نوع دستگاه حسابرسی (دولتی وخصوصی)و کیفیت حسابرسی را موردآزمون و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی در دستگاههای حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. این پژوهش جامعه موسسات خصوصی حسابرسی را با توجه به تعداد پرسنل به دو گروه موسسات خصوصی بزرگ و کوچک تفکیک نموده است.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های ۱۳۸۰ الی۱۳۸۶ می باشد.
پس از انجام آزمون های آماری و بررسی فرضیات تحقیق نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از کیفیت حسابرسی در موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است.

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
نیاز روز افزون افراد جامعه به اطلاعات بهنگام اقتصادی و مالی توام با توسعه محیط تجاری سبب شده است تا فرایند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات دستخوش تحولات عظیمی شود.
تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرسی در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد.براساس نظریه مباشرت ونمایندگی روابط بین افراد (حقیقی یا حقوقی )متشکل از مجموعه قراردادهایی است که درآن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشد. با دو  فرض بدیهی عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک ومدیر) ومنطق اقتصادی هریک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حقوق مالک را در بر داشته باشد .
برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی یک سازوکار کاهش اطلاعات نا متقارن است. حسابرسی صورتهای مالی به مالکان وسهامداران این اطمینان معقول را می دهد که صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت است.
کیفیت گزارشگری مالی برای استفاده کننگان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . این کیفیت ترکیبی از کیفیت کار مدیران شرکت ها در مورد نحوه شناسایی رویداد های مالی و انعکاس آن ها و همچنین کیفیت کار حسابرسان در مورد برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی و رعایت استقلال آنهاست.

دانلود فایل

پیشنهاد بعدی :  بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

دایرکتوری فایل ebayfile با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده فایل های مورد نیاز از سراسر وب بهترین مکان برای رسیدن به فایل های مورد نیاز شما می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف برای دانلود گردآوری شده است. مقاله، پروژه، کتاب، تحقیق، جزوه، فایل های آموزشی، دوره های آموزشی، گزارش کار، فلش های کم یاب موبایل، قالب های آماده، سورس کد، فایل های گرافیکی و لایه باز و … از جمله فایل هایی است که در این دایرکتوری در اختیار شما قرار گرفته. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق بخش پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

اطلاعات فایل دانلودی :

موضوع یا عنوان فایل :

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

دسته بندی :  مقاله و تحقیق

برچسب های فایل  بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی :

بررسی کامل تحقیق تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران,کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران,کیفیت حسابرسی,سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی,جامعه حسابدا 

پیشنهاد بعدی :  بررسی رابطه تمركز مالكيت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی
بهترین و ناب ترین فایل های موجود در بستر اینترنت برای استفاده شما عزیزان در “دایرکتوری ebay” گردآوری شده است و شما می توانید تنها با یک جست و جو ساده فایل خود را پیدا کرده و به راحتی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

بهترین و ناب ترین فایل ها فقط در:

ebayfile.ir

همچنین ببینید

ارتباطات و توسعه

استفاده از پروبيوتيك ها درتغذيه طيور

استفاده از پروبيوتيك ها درتغذيه طيور کاربر گرامی، شما می توانید فایل استفاده از پروبيوتيك …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *